0700 40 800

Системи по качество

Интегрирана система за управление
ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 27001/ ISO 20000

Нашата мисия е не само да решаваме техническите проблеми на клиентите си, но и да развиваме тяхната инфраструктура, да подобряваме уменията им за работа с техниката и софтуера и подпомагаме бизнеса им за постигане на по-висока ефективност.

За реализирането на тази цел, в организацията е внедрена интегрирана система за управление съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2015, ISO 27001:2017, ISO20000-1:2018 и ISO 14001:2015, която се осланя със следните принципи:

Политика за управление на БГСервиз

Максимално удовлетворяване на изискванията на клиента чрез постоянно подобряване на качеството на продуктите и услугите в съответствие с действащите национални и международни стандарти

Предлагане на услуги с гарантирани нива на изпълнение, прилагайки персонален и иновативен подход, висок професионализъм и ефективна комуникация

Постоянно повишаване на квалификацията на служителите, въвеждане на нови технологии в работата на фирмата и постигане на партньорски взаимоотношения с водещите фирми на световно ниво

Гарантиране на конфиденциалност, цялостност и достъпност на клиентска и фирмена информация чрез прилагането на одобрени ограничения върху достъпа и разкриването на информация

Осигуряване на непрекъснатост на бизнес процесите чрез планиране на превантивни мерки и допълнителен капацитет

Ангажираност към опазването на околната среда и намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда при извършване на планираните от БГ Сервиз дейности чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми

Инвестиции за постоянно подобряване на ресурсната и енергийна ефективност

Като управители на БГСервиз ООД ДЕКЛАРИРАМЕ личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика и гарантираме, че изложените принципи са известни на всички служители, че те разбират техния смисъл и значение и участват в изработването и подобряването на процедурите и работните инструкции. Призоваваме всички доставчици, подизпълнители и клиенти на Организацията да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството по отношение на качеството, информационната сигурност и околната среда.

Политиката за управление може да свалите от тук

Политика за поверителност

Събиране на лични данни:

БГСервиз ООД събира лични данни на физически лица за:

 • Клиенти, с цел издаване на фактура, гаранционна карта или друг документ, или за изпращане на поръчана стока, за посещение от системен инженер, или друго.
 • Извършване на контакт с нас/с наши служители, чрез публична информация за нас и/или чрез информацията за контакт с нас от уеб-сайта ни или интернет пространството.
 • Проявен Ваш интерес да участвате в процедура за подбор на персонал по обява на БГСервиз ООД и/или изпратите/предадете Ваше CV, мотивационно писмо, друго, или станете или сте били наш служител.
 • Видеонаблюдение в сградата, в която са нашите офиси в София и Варна, или в близост до тях.

Основание за обработка

БГ Сервиз ООД обработва лични данни единствено и само за изпълнение на следните цели:

 • Законни бизнес цели на БГСервиз ООД;
 • Извършване на стопанска дейност на БГСервиз ООД;
 • Сключване и/или за изпълнение на договор;
 • Изпълнение на задължения на БГСервиз ООД по действащото трудово, гражданско, данъчно, осигурително и друго законодателство;
 • Гарантиране на условия за безопасност и сигурност на своите служители и имущество;
 • Предотвратяване и/или разследване на инциденти, нарушения и престъпни посегателства;
 • Получено съгласие при изпращане на запитване.

Видове лични данни

В зависимост от конкретната цел, БГСервиз ООД може да обработва различни набори данни, като:

 • Имена, адрес, ЕГН (напр. за издаване на фактура, гаранционна карта, за куриер)
 • Данни за връзка (адрес, телефон, e-mail) – при кореспонденция, договор, друго
 • Видео изображения – при попадане в обхват на видео камера

За наши служители по трудови/граждански договори:

 • Име, паспортни данни, ЕГН, месторождение, адрес, телефон;
 • Финансови данни: размер на възнаграждение, банкова информация, ползване/ погасяване на кредити, издръжки, запори, други задължения;
 • Образование, квалификации, трудова история, професионален опит, семейно положение, деца;
 • Здравословно състояние: текущо здраве, общи заболявания, хронични заболявания, диспансеризации, трудоустрояване, инвалидизация, бременност и раждания;
 • Съдимост

Срокове насъхранение

БГСервиз пази лични данни за срокове, съобразени с конкретната бизнес цел или цели, за които е събрана и/или за срока, определен от закона. Критериите за определяне на срокове, които не са правно регламентирани, са в зависимост от:

 • Целта на събиране на данни и изпълнението на тази цел.
 • Основанието за събиране на данните (до оттегляне на съгласието за обработка).

Достъп до лични данни

Достъп до лични данни
Достъпите до обработвани лични данни, са строго регламентирани от вътрешните правила на БГСервиз ООД, в зависимост от целите, за които се извършва обработването. Такива достъпи могат да имат:

 • Самите субекти на лични данни – до своите данни;
 • Оторизирани служители на БГСервиз ООД, на основата на „Матрица на достъпа“, според определени роли и длъжностни задължения;
 • Лица, на които разкриване на данни е предписано в нормативен акт (като органи на МВР, съд, Прокуратура, НОИ, НАП и др.).

БГСервиз ООД не продава и по никакъв начин не предоставя лични данни на никого, извън нормативно и правно регламентираните цели, описани в Регистъра на личните данни.

Като субект на лични данни, Вие имате законово право, да получите личните данни, които Ви засягат и които се обработват от нас, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор, при определени от закона условия. Вие можете да възразите срещу обработването, да поискате ограничаване на обработването, или да поискате допълване, коригиране, или изтриване на данните

За да заявите подобно желание за достъп, молим да се свържете с нас на e-mail адрес: b.petrov(at)bgservice.net или на телефон 02/462 7000,1,2,3 или на нашия адрес: София, бул. Никола Вапцаров, № 10. БГСервиз ООД се задължава да разглежда всички заявления за достъп и да се произнася писмено в 60-дневен срок по всяко искане на физическо лице във връзка с упражняване на правата му за получаване на информация.

Срокът може да бъде мотивирано удължен в случаите, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това би затруднило дейността на Администратора. В случаи на идентифицирани неточности, БГСервиз ООД се задължава да коригира без излишно забавяне неточните лични данни, свързани с него.

Защита на данните

БГСервиз ООД предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Внедрените мерки гарантират спазването на принципа „защита на данните по подразбиране“, който ограничава достъпа до лични данни без намеса от страна на физическото лице. Организацията провежда периодични прегледи относно необходимостта от обработване на данните, както и за заличаване на личните данни. Правилата за работа са неизменна част от внедрената в БГСервиз ООД система за управление на информационна сигурност.

Контакти

БГ СЕРВИЗ ООД
бул. „Александър Малинов” №87, ет.6, офис 18 
тел.: 02 462 7000/7001/7002/7003/7004
имейл: b.petrov(at)bgservice.net
Комисия за защита на лични данни
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/