0700 40 800

Новини

Стартира изпълнение на проект по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

„БГСервиз“ ООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.089-4858. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие (85% от сумата) и национално финансиране (15% от размера на безвъзмездна финансова помощ).

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-4858 

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: „БГСервиз“ ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв. европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 10.12.2021 г.
Край: 10.03.2022 г.

 

 

 

     
 

БГСервиз ООД участва в най-голямото международно специализирано изложение за информационни и компютърни технологии GITEX Technology Week 2021, което ще се провежда от 17. до 21.10.2021г в Световния търговски център в Дубай, ОАЕ. Секюре ДжиЕсЕм ЕООД съвместно с още 7 фирми ще представя България в павилион 50, палата 2, (H2-F50) на СТЦ - Дубай. Участието ни в международното изложение е организирано с помощта на ИАНМСП в изпълнение на Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

            

 

 

 

Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

30.07.2020

„БГСервиз“ ООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.073-5417. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие (85% от сумата) и национално финансиране (15% от размера на безвъзмездна финансова помощ).

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: „БГСервиз“ ООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 30.07.2020 г.
Край: 30.10.2020 г.

 

 

 

БГСервиз ООД сключи договор с избран изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

31.01.2018

В качеството си на Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0363-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, беше проведена открита процедура за избор на изпълнител с предмет: 

„Придобиване на ДМА/ДНА и разработване и въвеждане на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите в БГСервиз ООД в следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
Обособена позиция № 2: Разработване и внедряване на интегрирано софтуерно приложение за управление на бизнес процесите ”.

След утвърждаване на оценителен протокол на дата: 29.12.2017г. е избрана фирма
Сирма Солюшънс АД, с адрес на управление: гр. София, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135 за изпълнител по Обособена позиции № 1 и 2.

 

 

 

БГСервиз ООД сключи договор с избран изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

05.01.2018

В качеството си на Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0363-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, беше проведена открита процедура за избор на изпълнител с предмет:  „Услуги по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Консултантски услуги за миграция на СУК към новата версия на стандарт ISO 9001:2015 и по разработване и внедряване на интегрирана система за управление съгласно стандарти ISO 27001:2013, 20000-1:2011 и ISO 14001:2015
Обособена позиция № 2: Сертифициране на интегрирана система за управление съгласно стандарти ISO 27001:2013, 20000-1:2011 и ISO 14001:2015 и ре-сертифициране на ISO 9001:2015”.

След утвърждаване на оценителен протокол на дата: 16.11.2017г. е избрана фирма СЖС България ООД, с адрес на управление: гр. София, ул. Цариградско шосе № 115Г, Мегапарк Бизнес Център, ет. 6, офис С за изпълнител по Обособена позиция № 2.

 

 

 

БГСервиз ООД сключи договор с избран изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

29.11.2017

В качеството си на Бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0363-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, беше проведена открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Консултантски услуги за миграция на СУК към новата версия на стандарт ISO 9001:2015 и по разработване и внедряване на интегрирана система за управление съгласно стандарти ISO 27001:2013, 20000-1:2011 и ISO 14001:2015 Обособена позиция № 2: Сертифициране на интегрирана система за управление съгласно стандарти ISO 27001:2013, 20000-1:2011 и ISO 14001:2015 и ре-сертифициране на ISO 9001:2015”.

След утвърждаване на оценителен протокол на дата: 16.11.2017г. е избрана фирма Интегрити Консултинг ООД, с адрес на управление: гр. София, ул. Българска Морава № 101 за изпълнител по Обособена позиция № 1.

 

 

 

БГСервиз ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

17.11.2017

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ Договор № BG16RFOP002-2.002-0363-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. БГСервиз ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет:

„Придобиване на ДМА/ДНА и разработване и въвеждане на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнес процесите в БГСервиз ООД в следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) Обособена позиция № 2: Разработване и внедряване на интегрирано софтуерно приложение за управление на бизнес процесите”

Краен срок за подаване на оферти 26.11.2017 г. 23:59ч.
Всички необходими документи може да свалите от тук

 

 

 

БГСервиз ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

04.08.2017

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ Договор № BG16RFOP002-2.002-0363-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. БГСервиз ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Консултантски услуги за миграция на СУК към новата версия на стандарт ISO 9001:2015 и по разработване и внедряване на интегрирана система за управление съгласно стандарти ISO 27001:2013, 20000-1:2011 и ISO 14001:2015

Обособена позиция № 2: Сертифициране на интегрирана система за управление съгласно стандарти ISO 27001:2013, 20000-1:2011 и ISO 14001:2015 и ре-сертифициране на ISO 9001:2015

Краен срок за подаване на оферти 13.08.2017 г. 23:59ч.
Всички необходими документи може да свалите от тук

 

 

 

БГСервиз ООД подписа договор с „Министерство на икономиката“

23.03.2017

На 13.03.2017 г. бе подписан договор между БГСервиз ООД и Министерство на икономиката, в чиято структура е Главна Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в максимален размер до 268 660 лв. (70 % от общо допустимите разходи). Стойността на целия проект възлиза на 383 800 лв. Името на проекта е „Инвестиции за подобряване на управленските процеси в БГСервиз ООД ”.

Цел на проектното предложение е да се развие управленския капацитет на БГСервиз ООД чрез:
- цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните процеси и постигане на ефективна организация на цялостната дейност;
- подобряване на управлението на въздействието върху околната среда в следствие работните процеси;
- насърчаването използването на ИКТ базирани софтуерни решения като фактор за устойчиво фирмено развитие на националния и международния пазар.

Продължителността на проекта е 12 (дванадесет) месеца.